Administravimas  |  Statistika
 

Leipalingio girininkija

Veiklos apibūdinimas:
APVALIOS MEDIENOS PARDAVIMAS, MIŠKO IR DEKORATYVINIŲ MEDŽIŲIR KRŪMŲ SODMENŲ PARDAVIMAS. Urėdijos specialistai teikia konsultacijas miško savininkams miško želdinimo, priežiūros, ugdymo ir eksploatacijos klausimais.
 
Specialūs pasiūlymai:
Organizuojame medžioklę.
 
Adresas:
Miško g. 3, LT-67279 LEIPALINGIS, DRUSKININKŲ SAV.
Telefonas: (313) 43323
El. paštas: info@veimu.lt info@veimu.lt
Tinklalapis: http://www.veimu.lt
Darbo laikas: I-IV: 8-17; V: 8-15.45; p.p. 12-12.45 (prieš šv. d. 1 val. trumpiau)
Kodas: 132340880
Vartotojų įvertinimas:
Balsavo: 0
0 0

Įmonės pristatymas

Miškų urėdijos tikslai, funkcijos ir ūkinė veikla

Svarbiausieji MU tikslai yra:
išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus,
biologinę įvairovę; formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti
produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus
gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal
vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo
didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną;
teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti
viešuosius interesus.
MU, vykdydama jai pavestus uždavinius, :
patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja
įstatymų nustatyta tvarka;
augina sodmenis, atkuria bei įveisia mišką, prižiūri želdinius ir žėlinius;
vykdo pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošia
žaliavinę (apvaliąją) medieną;
saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos, ir
kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių;
likviduoja miškų plotuose audrų, gaisrų, potvynių, medynų džiūvimo ir
kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius;
Vyriausybės nustatyta tvarka nuomoja valstybinę miško žemę poilsiui
ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti;
saugo mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško
kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško
teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos;
rūpinasi laukinės gyvūnijos gausinimu ir apsauga; įvertina neigiamo
poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams pokytį; prižiūri ir tvarko
profesionalios medžioklės plotus;
teikia nustatytąja tvarka pretenzijas ir ieškinius fiziniams bei juridiniams
asmenims dėl jų neteisėtos veikos ir padarytos žalos atlyginimo;
Vyriausybės arba jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
naudoja mišką bei jo išteklius (medienos ir kitų miško išteklių ruošai,
moksliniams tyrimams, mokymui, bitininkystei, gamtinių kompleksų apsaugai
ir kitiems įstatymams neprieštaraujantiems tikslams);
įrengia ir prižiūri sausinamąjį tinklą; tiesia miško vidaus kelius ir juos
prižiūri;
atrėžia biržes įvairių rūšių miško kirtimams ir įvertina jas;
nustatyta tvarka parduoda nenukirstą mišką, žaliavinę (apvaliąją)
medieną, kitus miško išteklius ir produkciją;
nustatyta tvarka suteikia tarnybines žemės daląs;
įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos miškų įstatyme numatytas
miškų atkūrimo, priežiūros, apsaugos bei naudojimo priemones.
įrengia prižiūri ir tvarko aplinkosauginius ir reakreacinius objektus.
MU, įgyvendindama svarbiausius tikslus ir uždavinius, vykdo šią ūkinę
veiklą. Ūkinės veiklos rūšių klasės kodai atitinka Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d įsakymu Nr. DĮ-226 " Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikavimo patvirtinimo" nustatytus ekonominės veiklos rūšies klasės kodus.
Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
Medienos ruoša
Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
Šluotų ir šepečių gamyba
Kietojo kuro didmeninė prekyba
Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota
mažmeninė prekyba
Krovinių vežimas keliais
Krovinio tvarkymas
Nepavojingų atliekų surinkimas.
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

15.5. Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
15.6. Šluotų ir šepečių gamyba
15.7. Kietojo kuro didmeninė prekyba
15.8. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

15.9. Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota
mažmeninė prekyba
Krovinių vežimas keliais
Krovinio tvarkymas
Nepavojingų atliekų surinkimas.
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas (38.21);
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

Veiklos sritys

Mediena, gaminiai Miškininkystė, urėdijos
Uždaryti
Uždaryti